City Deal: Dynamische Binnensteden – regie op transformatie

Op 14 juni 2023 is de City Deal Dynamische Binnensteden- Regie op transformatie ondertekend. Het is met recht een mijlpaal want niet alleen is het de 30e City Deal, maar ook de eerste waarin binnensteden centraal staan. Een City Deal koppelt steden, private partijen en maatschappelijke organisaties aan elkaar en aan de relevante ministeries. Steden bepalen zelf in overleg met de partners welke opgave(n) ze met de City Deal gaan aanpakken. Laten we er eens induiken. Wat betekent deze dertigste City Deal nou?

In binnensteden gebeurt veel op gebied van wonen, retail, horeca en bedrijven. Er is een toenemende druk op de schaarse ruimte in de binnenstad. Dit heeft gevolgen voor de betaalbaarheid en beschikbaarheid. Belangrijke voorzieningen en ambachtelijke bedrijven vinden geen plek meer. Het risico op een eenzijdig winkelaanbod, criminaliteit en verloedering van panden neemt daardoor toe. Er spelen daarnaast maatschappelijke uitdagingen op het gebied van mobiliteit, klimaat, energie en groen. Deze hebben impact op gebouwen en de openbare ruimte.

De doelstelling van de City Deal is om binnensteden leefbaar, aantrekkelijk en levendig te houden voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Maar waarom is daar dan specifiek een City Deal voor nodig? Zoals al eerder gezegd werken in een City Deal verschillende steden, ministeries, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen aan relevante binnenstedelijke thema’s. En daar zit de kracht: het samenwerken.

Gemeenten zijn namelijk aan zet in de transformatie van een binnenstad. Maar zij kunnen dit niet alleen. In de City Deal wordt geëxperimenteerd met strategieën en instrumenten waarmee steden samen met samenwerkingspartners zoals bijvoorbeeld vastgoedpartijen aan de transformatie kunnen werken.

City Deal Dynamische Binnensteden
De City Deal Dynamische Binnensteden – Regie op transformatie is ondertekend door de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Dordrecht, Hilversum en Roosendaal, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Justitie en Veiligheid en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en door INretail, Retail Innovation Platform (kennisinstellingen) en Platform31.

De focus van deze City Deal ligt op de gebouwen en vooral op hoe ze worden gebruikt en ingezet. Dat is namelijk bepalend voor de kwaliteit en toekomst van de binnenstad. De partners van de City Deal werken samen binnen vier ontwikkelthema’s:

  • vastgoed
  • financiering
  • invulling/branchering
  • ondermijnende criminaliteit  

Benieuwd wat deze thema’s inhouden? De komende tijd nemen we deze City Deal onder de loep en lichten we telkens wat meer over de thema’s en projecten uit. Blijf ons volgen!

En nog leuk om te weten:
Sinds 6 juli, is deze City Deal meer dan een document. Op deze dag zijn de werkgroepen per thema aan de slag gegaan. De start is gemaakt!

De komende vier jaar gaan we samen aan de bak om complexe vraagstukken op te lossen. INretail en DNWS willen bereiken dat op alle niveaus zoveel mogelijk hetzelfde wordt gedaan om bruisende binnensteden na te streven. Door zoveel mogelijk retailkennis te delen en bestaande best practices. Maar ook door de opgedane kennis van de City Deal Dynamische Binnensteden te delen met het brede landelijke retailnetwerk en de centrumgebieden!

Klik hier om meer te lezen over de 29 andere City Deals.

Delen:

Bekijk ook

Versterking winkelgebieden Soest

De vijf winkelgebieden in Soest en Soesterberg versterken. Dat is wat de gemeente Soest begin 2022 vroeg aan Expertteam Centrumgebieden Coöperatie U.A. Met behulp van subsidie van de provincie Utrecht zijn wij gedurende 1 jaar aan de slag gegaan met 2 hoofddoelstellingen: het versterken van de organisatie- en uitvoeringskracht van de winkelgebieden en het tegengaan van de groeiende leegstand in deze gebieden.

Zet als centrumprofessional de volgende stap en neem actief deel aan Intervisie bijeenkomsten

Geschreven door intervisiebegeleider Jacqueline Brouwer-Blok. Wil je als centrumprofessional een volgende stap zetten? Doe dan actief mee aan de intervisiebijeenkomsten van CMA. Onlangs hebben enthousiaste centrumprofessionals met succes het eerste CMA-intervisietraject afgerond. Dit traject bestond uit drie eendaagse bijeenkomsten waarbij deelnemers veel hebben geleerd en waardevolle feedback hebben gekregen.

Terugblik DNWS Deep Dive, woensdag 6 september 2023

Gisteren vond de eerste DNWS Deep Dive plaats als vervolg op de Meet & Greet die we begin dit jaar hebben georganiseerd. Het was een geslaagde bijeenkomst!