Overzicht provinciale subsidieregelingen

Provincies vinden steeds meer hun rol om gemeenten bij te staan bij het verbeteren van binnensteden, dorpen en (perifere) winkelgebieden door het bieden van kennis en middelen. DNWS heeft een overzicht gemaakt van de beschikbare subsidieregelingen per provincie. Het overzicht is handig voor winkeliersverenigingen, ondernemerscollectieven, centrumorganisaties en gemeenten. 

Provincie Drenthe  

Provincie Drenthe heeft een regeling opgesteld waarin een provinciale bijdrage kan worden aangevraagd voor projecten in de bebouwde kom die verpaupering tegengaan. Ook projecten die stilgevallen gebiedsontwikkelingen weer op gang brengen, vallen onder het bereik van de regeling. Het gaat om projecten waarvan de invloed merkbaar is op minimaal buurt- of wijkniveau. Verder worden projecten beoordeeld op stimulans voor ruimtelijke samenhang, op verhoging van duurzaamheid, op verbetering van leefbaarheid en financiële zekerheid over de uitvoering. Einddatum subsidie is 31 december 2022. Lees hier meer over de subsidieregeling.  

Ook heeft Drenthe een subsidie voor digitaliseringsvouchers. Deze subsidie kun je bijvoorbeeld gebruiken voor het opzetten of verbeteren van een webshop, het koppelen van een webshop aan je voorraadadministratie of het laten uitvoeren van een scan voor cybersecurity, om zo de digitale veiligheid van jouw onderneming te verbeteren. Je kunt 50% van de kosten voor digitalisering vergoed krijgen, tot een maximum van € 3.000,-. Lees hier meer: Digitaliseringsvoucher Drenthe 2022 | SNN 

Provincie Flevoland 

Sinds 1 september 2021 kunnen kleine mkb’ers in Flevoland voor advies en ondersteuning terecht bij het MKB Schakelteam Flevoland. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft eind 2020 een subsidie aan de provincie toegekend: de MKB-deal Flevoland. De provincie heeft deze deal aangevraagd met 27 partners. Met de subsidie gaat MKB Schakelteam Flevoland kleine mkb’ers – 2 tot 10 werknemers – ondersteunen en adviseren bij al hun vraagstukken. Einddatum voor deze subsidie is niet bekend.  

Provincie Flevoland biedt ook kosteloos advies bij 1 loket. De adviseurs helpen de ondernemers op het gebied van marketing, strategie, organisatie, personeel, financiën en uitvoering. Ook kunnen ondernemers een adviesgesprek aanvragen via de website mkbschakelteam.nl. Daar staat ook een online vitaliteitsscan. Met deze scan kunnen ondernemers snel inzicht krijgen in alle onderdelen van het bedrijf. In het adviesgesprek bespreekt de adviseur de uitkomst van de scan met de ondernemer. Vervolgens krijgt de ondernemer een concreet advies. Meer informatie over het MKB Schakelteam Flevoland is te vinden op de website mkbschakelteam.nl.  

Provincie Friesland  

Provincie Fryslân heeft met de subsidieregeling Friese Retailaanpak in totaal € 950.000,- beschikbaar gesteld voor elk winkelgebied. Dit is bestemd voor openbare ruimte, promotie, samenwerking en proces. Ondernemers, belangen- of brancheorganisaties van ondernemers, gemeenten en samenwerkende partijen zoals hierboven benoemd kunnen voor 20 september 2022 hun aanvraag indienen.  

Provincie Gelderland 

De provincie Gelderland heeft een subsidieregeling voor gemeenten die aan de slag willen met een toekomstvisie, transformatiemanagement of de organisatiegraad in een centrumgebied. Wil je bijvoorbeeld een gebouw of (centrum)gebied herbestemmen of transformeren? Wil je een transformatiemanager inzetten, de organisatiegraad in een centrumgebied verbeteren of een integrale toekomstvisie voor een centrumgebied opstellen? Dan kun je subsidie aanvragen. Gemeenten, regio’s, stichtingen en verenigingen kunnen subsidie aanvragen. Klik hier voor meer informatie over de subsidieregeling ‘Steengoed Benutten Procesondersteuning’. De subsidie geldt tot 31 december 2023.

Provincie Groningen 

Geen subsidiemogelijkheden op dit moment. 

Provincie Limburg 

In de provincie Limburg wordt ingezet op Kwaliteit Limburgse Centra. Gemeenten kunnen een zogenaamde samenwerkingsagenda aangaan met Limburg gericht op Wonen, waarbij transformatie van winkelleegstand afgeleide is, en daarvoor subsidie aanvragen bij de provincie. Indienen kan tot en met 31 december 2023.  

Provincie Noord-Brabant  

Geen subsidiemogelijkheden op dit moment.  

Provincie Noord-Holland 

Provincie Noord-Holland stelt de subsidie HIRB+ Toekomstbestendige winkelgebieden beschikbaar voor ondernemers, -collectieven en gemeenten gericht op het verbeteren van de winkelstructuur door het terugdringen van leegstand en het opzetten/verbeteren van samenwerking. De subsidie kan ook gebruikt worden voor het initiëren van duurzame maatregelen of het opstellen van een transformatievisie. De regeling kan aangevraagd worden tot en met 29 december 2022 17:00 uur (totale subsidiepot: € 425.000,-).   

Daarnaast is er een soortgelijke regeling voor het verbeteren van werklocaties (bedrijventerreinen).  Het subsidieplafond voor 2022 bedraagt € 550.000,-. 

Provincie Overijssel 

Provincie Overijssel stelt stadsarrangementen beschikbaar voor de Vitaliteit van steden. De stadsarrangementen kunnen gericht zijn op de vitaliteit, leefbaarheid en kwaliteit van een binnenstad, een bepaald gedefinieerd gebied met weerslag op de regio of fysieke investeringen met bijdrage aan de realisatie van woningen. De stadsarrangementen worden samen met de provincie gevormd, zie hiervoor ook de Overijsselse Retailaanpak. Gemeenten of in de stadsarrangementen omschreven organisaties kunnen jaarrond (2022) aanvragen doen, tot het budget op is. Het subsidieplafond is € 8.500.000,- en geldt voor het jaar 2022. Kijk voor meer informatie ook op Stadsbeweging

Provincie Utrecht  

Geen subsidiemogelijkheden op dit moment.  

Provincie Zeeland 

Geen subsidiemogelijkheden op dit moment.  

Provincie Zuid-Holland  

Provincie Zuid-Holland wil met subsidieregeling detailhandel de kwaliteit en het functioneren van winkel- en centrumgebieden verbeteren en een brede samenwerking tussen ondernemers, gemeenten en andere actoren stimuleren. Winkeliers- en ondernemersverenigingen, BIZ’en en gemeenten kunnen tot en met 31 december 2022 een aanvraag indienen (subsidieplafond: € 500.000,-). Deze aanvragen dienen bestemd te zijn voor samenwerking, planvorming of proces.  

Delen:

Bekijk ook

Dit was het congres ‘Groningen: stad in beweging’

Op 30 en 31 mei vond ons tweedaags congres 'Groningen: stad in beweging' plaats. We kijken met trots terug op een geslaagd congres, waarbij binnensteden uit heel Nederland aanwezig waren. Hier lees je alles nog eens rustig na of bleef je het congres opnieuw met het fotoverslag.

Terugblik inspiratiesessie ‘Artificial intelligence in centrumgebieden’

Eind april organiseerden we bij DNWS de inspiratiesessie 'Artificial intelligence in centrumgebieden'. Wilco Verdoold verzorgde een inspirerende sessie en daarom delen wij graag nog wat citaten en tips:

Hoe geef ik écht betekenis aan mijn data?

Data speelt een steeds grotere rol in de aansturing van winkelgebieden. Veel centrumgebieden worstelen met de vraag welke data echt van belang zijn, welke bron of leverancier ze het beste kunnen gebruiken en vooral hoe ze de data vervolgens kunnen benutten en toepassen. Anouk Mensen van onze kennispartner Analyzus neemt je mee in de mogelijkheden en hoe je hierin keuzes kunt maken.