Artikel Onderzoek

DNWS pleit voor landelijk dashboard om winkelgebiedsprestaties te monitoren

Het perspectief van winkelgebieden en het effect van ruimtelijke ontwikkelingen wordt vastgesteld op basis van ruimtelijk-economisch onderzoek. Niet alle benodigde lokale data hiervoor is echter beschikbaar, toereikend of actueel. Daarbij werken verschillen in meetmethodes en bronnen ook verschillen in interpretatie in de hand. Op initiatief van Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) is een position paper opgesteld. Hier wordt gepleit voor een landelijk dashboard met feitelijke en relevante data en indicatoren op lokaal en regionaal niveau.

Landelijke dataverzameling

In het position paper ‘Naar een zuivere waarneming van prestaties van winkelgebieden’, wordt een aantal aanbevelingen gedaan voor een andere wijze van dataverzameling: niet per provincie of gemeente, maar landelijk en met meer gebruik van bestaande én nieuwe databronnen. Het paper is in opdracht van DNWS opgesteld door Anouk Smeltink van AnalyZus. “In de eerste plaats zou de omzet van winkelgebieden bij de bron moeten worden gemeten”, stelt Smeltink. Ze noemt als voorbeeld de registraties bij het CBS en de Kamer van Koophandel en financiële instellingen die hier interessant voor kunnen zijn. “Koopstromenonderzoeken kunnen dan worden ingezet om de kooporiëntatie in beeld te brengen, het verzorgingsgebied en de concurrentiepositie te bepalen en daarmee het effect van demografische ontwikkelingen op het draagvlak in beeld te brengen.” 

Nieuwe innovatiebronnen

In het paper staat ook het advies om op zoek te gaan naar nieuwe innovatieve bronnen en nieuwe manieren om data te verzamelen en te koppelen. Dat geldt niet alleen voor het meten van economische prestaties, maar ook voor andere variabelen, zoals prestaties van andere branches en lokale of regionale cijfers over de online bestedingen. “Het draait bij een winkelgebied niet meer alleen om de bestedingen, maar veel meer om het onderscheidend vermogen en de functie van het gebied als geheel”, aldus Smeltink. “Daarom kunnen ook gegevens over voorzieningen zoals zorg, wonen, horeca en cultuur in winkelgebieden van meerwaarde zijn.” 

Landelijk datadashboard

Smeltink onderstreept daarnaast het belang om data collectief en op landelijk niveau in een dashboard te verzamelen en te monitoren. Zo wordt het mogelijk om regionale patronen te onderscheiden en ontstaat een gefundeerde basis voor betere prognoses. “Het streven is een zuivere waarneming van winkelgebiedsprestaties, zodat beleidskeuzes worden gemaakt op basis van feiten en onderbouwde veronderstellingen.”  

Grote behoefte aan data

DNWS schaart zich volledig achter het advies in het paper. “We roepen experts op om op basis van de aanbevelingen een goede discussie te gaan voeren”, reageert Sietske van der Linden, algemeen coördinator van DNWS. DNWS voorziet een grote behoefte aan een landelijk dashboard met daarin goede en relevante data en indicatoren, die de feitelijke prestaties en het draagvlak van winkelgebieden inzichtelijk maken. “Nu de coronacrisis winkelgebieden hard treft, is het wenselijk om in versneld tempo de (overlevings)kansen van een winkelgebied in kaart te brengen,” zegt Van der Linden.  Zij roept stakeholders dan ook op om gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van het dashboard. “Als kennisplatform bieden we iedereen die wil meedenken of hierin een bijdrage aan wil leveren graag de ruimte.” 

De position paper is in opdracht van DNWS opgesteld door Anouk Smeltink van AnalyZus, tevens expert bij DNWS, onder begeleiding van DNWS, INretail, BRO en Shift Advisor. 

Meer informatie 

Meer informatie? Neem dan gerust contact op met Johan Schomaker via 06 46 20 22 31, j.schomaker@dnws.nl of Carolien Beijer via 06 46 03 14 45, c.beijer@dnws.nl.

Delen:

Bekijk ook

Overzicht provinciale subsidieregelingen

Provincies vinden steeds meer hun rol om gemeenten bij te staan bij het verbeteren van binnensteden, dorpen en (perifere) winkelgebieden door het bieden van kennis en middelen. DNWS heeft een overzicht gemaakt van de beschikbare subsidieregelingen per provincie.

Hoe Utrecht de leegstand aanpakt

Van alle grote binnensteden in Nederland draait het centrum van Utrecht het beste. De gemeente, die dit jaar 900 jaar stadsrechten viert, bouwt schouder aan schouder met centrummanagement en vastgoedeigenaren met succes aan de transformatie en bestrijding van de leegstand. Emiel Fonville, senior (beleids)adviseur Ontwikkelorganisatie Ruimte, Wonen en Economie Gemeente Utrecht, weet er alles van.

Groningen City Club zet in op digitale ondernemers

Om retailondernemers in de gemeente Groningen op weg te helpen bij verdere digitalisering van hun bedrijfsvoering heeft Groningen City Club digitaliseringstrajecten gelanceerd, waarbij ondernemers (financiële) ondersteuning krijgen.