Goudappel

Bij Goudappel werken wij aan integrale oplossingen voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving waarbij mobiliteit centraal staat en ons doel is om steden en dorpen bereikbaar, vitaal en toekomstbestendig te houden.

Onze wereld is continu in beweging. Overal zien we verstedelijking toenemen en nieuwe mobiliteitsvormen ontstaan. Er is veel aandacht voor het klimaat, de energievoorziening en verduurzaming. Veel winkelgebieden staan voor grote transformatieopgaven. Deze ontwikkelingen beïnvloeden bezoekersaantallen en bezoekersstromen, consumenten- en verplaatsingsgedrag. En daarmee de behoefte aan mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren. Onze doelstelling is het vergroten van de brede welvaart voor iedereen, van buurten, wijken, centra en kernen tot in de winkelstraat. Met ruim 250 experts uit verschillende vakgebieden vertalen wij trends, data en inzichten op het gebied van mobiliteit, naar informatie en handelingsperspectief voor onze opdrachtgevers. Samen werken wij aan duurzame mobiliteitsoplossingen als voorwaarde voor een goed functionerende samenleving. Hierin staat het vinden van de juiste plek voor de juiste functie centraal. Daarbij gaan mobiliteitsadviezen, parkeeronderbouwingen en advisering over het functioneren van winkel- en centrumgebieden hand in hand.

Doelgroepen:

  • Overheid: Rijk, Provincies en gemeenten:
  • Beleidsadviseurs/-makers/-medewerkers/wethouders op het gebied van mobiliteit, openbare ruimte, veiligheid, leefbaarheid en economie, etc.
  • Retailers
  • Centrummanagers
  • Projectontwikkelaars / aannemers
  • Verkeersspecialisten/-adviseurs/-modelleurs
  • OV-bedrijven

Bekijk ook de volgende pagina’s:

“Nederlandse centrumgebieden zijn volop in ontwikkeling. Recente nieuwsberichten laten zien dat de winkelleegstand langzamerhand terugloopt tot betere niveaus. Dit komt onder andere door transformaties van retail en horeca naar nieuwe functies zoals wonen en werken. Dit betekent niet dat de zorgen om de Nederlandse centrumgebieden voorbij zijn. Integendeel. Elk centrum heeft zijn eigen verhaal, identiteit en problematiek. Om maatschappelijke waarde in de winkelstraat toe te (blijven) voegen, vinden wij het belangrijk de leefbaarheid en economische vitaliteit van onze centrumgebieden goed in beeld te brengen. Dit vormt het uitgangspunt voor het maken van toekomstbestendige keuzes op het gebied van mobiliteit, parkeren en verblijfsklimaat.”

Madelon Schreuders

Relevantie voor centrumgebieden

Integraal advies voor centrumontwikkeling: Bij de ontwikkeling van centra ligt onze focus op het bereiken van toekomstbestendige regionale, stedelijke- of dorpskernwinkelgebieden. Wij geven integraal advies waarin de rol van mobiliteit in centrumgebieden wordt verbonden met economische vitaliteit, leefbaarheid en een passend voorzieningenaanbod.
Economische vitaliteit van centrumgebieden: Sinds 2015 brengen wij de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden uit. Voor elk centrum is de vitaliteit zichtbaar op factoren die de aantrekkelijkheid van een centrumgebied bepalen: voorzieningenaanbod, ruimtelijke kwaliteit, demografie en bereikbaarheid. De benchmark maakt ontwikkelingen in economische vitaliteit inzichtelijk en vormt het startpunt voor verbetermaatregelen of als afwegingskader bij planvorming.
Vestigingsplaatsonderzoek als onderdeel van locatiebeleid: Een voorzieningenaanbod dat aansluit bij de omgeving is een belangrijk onderdeel van vitale centrumgebieden. Ons vestigingsplaatsonderzoek maakt inzichtelijk welke locatie geschikt is om een winkel of onderneming te vestigen. Voor potentiële retailers en horecaconcepten maken wij een omzetraming of locatiestudie op maat.
Economische effecten van verkeersmaatregelen in beeld: Verkeersmaatregelen en wijzigingen in bereikbaarheid kunnen gevolgen hebben voor het verblijfsklimaat: het autoluw maken van straten, invoering van eenrichtingsverkeer, circulatieplannen of het opheffen van parkeerplaatsen. Dit kan leiden tot omzeteffecten voor retailers en heeft ook maatschappelijke gevolgen. Ons Koopstromenmodel maakt omzetveranderingen en economische effecten inzichtelijk als gevolg van wijzigingen in de bereikbaarheid van winkelgebieden. Het model combineert de aantrekkingskracht van winkelcentra met haar bereikbaarheid. Het laat verwachte omzeteffecten per type winkels zien en of klanten naar concurrerende winkelgebieden verdwijnen. Het model onderbouwt of verkeersmaatregelen ook vanuit economisch perspectief gewenst zijn.
Stadslogistiek en bevoorrading: Bevoorradings- en goederenverkeer vormen een onlosmakelijk onderdeel van ons mobiliteitssysteem. Om bij ontwerpvraagstukken effectieve maatregelen te kunnen nemen qua bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid, is inzicht wenselijk op trends in logistiek. Bijvoorbeeld qua routes, afstanden, type voertuigen, verblijfstijd, ruimtegebruik, geluid, uitstoot, leefkwaliteit en verkeersveiligheid. Goudappel beschikt over instrumenten om vormen van logistiek en haar effecten in beeld te brengen. Voor gebieds- en locatieontwikkeling maar ook voor woon-, centrum-, en werkgebieden, Daarin werken samen met gemeenten, de logistieke sector en lokale ondernemers.

Trots op…

De Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden

Sinds 2015 brengt Goudappel de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden uit. Een integrale benadering van ruim 20 indicatoren dat het toekomstperspectief van de Nederlandse centra schetst. De resultaten worden door vele betrokkenen in centrumgebieden, maar ook door Provincies, gebruikt om te peilen hoe de centra ervoor staan, en welke acties nodig zijn om samen te zorgen voor een vitaal en passend centrum voor elke stad of dorp.

Kennis van Goudappel

Blog

Fiets loopt spaak in centrum  

Een typisch Nederlands beeld: tegen de wind in trappende fietsers. Fietsen geeft ons vrijheid. Het is gezond. Het biedt ons flexibiliteit, is efficiënter qua ruimtegebruik en goedkoop vergeleken met de auto en het openbaar vervoer. Het succes van de fiets brengt echter ook nieuwe uitdagingen met zich mee. 
Artikel

Hoe scoren de 100 grootste centrumwinkelgebieden?

Voor een vitaal centrumgebied begint het met de basis op orde hebben. Zo moet het centrum makkelijk bereikbaar zijn, en verwacht men dat het er netjes en veilig is.

Delen: