“Meer aandacht voor gesprekken over voortzetting, samenwerking, verplaatsing en transformatie”

Winkels en winkelgebieden krijgen veel te verduren gedurende de coronaperiode. Er zijn diverse maatregelen en protocollen waar zowel de winkelgebieden als ondernemers zich aan moeten houden. Wij gingen in gesprek met ruimtelijk-economisch adviseur Marc Majolée van Majolée RetailVastgoedAdvies en spraken over de ontwikkelingen in winkelgebieden gedurende de coronaperiode.

Welke ontwikkelingen zien jullie in winkelgebieden gedurende de coronaperiode?

Marc-Majolee

Er is veel onderzoek gedaan naar ontwikkelingen tijdens de coronacrisis. In de diverse rapporten van onderzoeks- en adviesbureaus, metingen van onder andere bureau RMC en bevestiging van de T&O, constateren we verschillende ontwikkelingen:

  • (Veel) minder passanten in de winkelgebieden
  • Terugtrekkende ketens en daardoor oplopende leegstand
  • Zelfstandige ondernemers die wel wat doen: starten of verplaatsen
  • Diverse acties om lokaal kopen te stimuleren
  • Afhaalmogelijkheden
  • Transformaties van leegstaande winkelpanden (beperkt)
  • Minder aandacht voor beleving.

Merk je dat winkelgebieden zich op dit moment aan het herontwikkelen zijn of zijn ze vooral met corona-maatregelen bezig voor op de korte termijn? Welke herontwikkelingen kom je zoal tegen?

In en na de eerste coronaperiode waren de winkelgebieden primair bezig met de diverse corona-maatregelen. Nu in en na de tweede periode merken we dat er aandacht is voor gesprekken met partijen (vooral horeca) over voortzetting, samenwerking, verplaatsing en transformatie. Ook met vastgoedeigenaren wordt gesproken over transformatie. Ook zien we dat detailhandelsvisies worden herijkt of vernieuwd.

Zelf ben ik op dit moment bezig in Wolvega. Daar stuur ik in een projectteam als strategisch adviseur, samen met een projectleider en communicatieadviseur, aan op het opstellen van een centrumvisie gericht op compactheid, transformatie en een betere samenwerking. We doen dit als gemeente in nauwe samenwerking met de Ondernemersvereniging (WOW) en een centrummanager. Van grotere orde is het traject ‘Vitale Stad’ Roermond. Hier ben ik als programma-adviseur en projectleider ingehuurd tot het einde van 2020. In 2,5 jaar tijden worden in totaal 24 projecten voor de binnenstad gerealiseerd van verschillende aard, omvang en impact. Er vindt veel samenwerking plaats tussen gemeente, BIZ, citymanagement en vastgoedeigenaren om dit vorm en uitvoering te geven.

Krijgen jullie veel vragen vanuit winkelgebieden en waar loopt men zoal tegenaan?

Wij krijgen regelmatig vragen vanuit gemeenten, al dan niet in samenwerking met ondernemersverenigingen en -fondsen. Primaire en terugkerende vragen en opgaven zijn: het opstellen of laten opstellen van centrum- en detailhandelsvisie, de participatie tussen partijen bevorderen: inventarisatie wensen, partijen bij elkaar brengen, samenwerking en organisatie versterken (onderzoeken of organiseren), vragen rondom strategie en regie en het adviseren en organiseren van een compact centrum.

Is er in de coronaperiode iets veranderd aan de samenwerking tussen ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeenten? Indien ja, wat is er veranderd?

Ja, er is zeker wat veranderd aan de samenwerking tussen de verschillende partijen. Als het gaat om strategie, evenementen en (middel)lange termijn acties is de samenwerking verminderd. Wanneer het gaat om hulp en inzet van (financiële) middelen zie je een verschuiving van onderzoek en advies naar direct inzetbaar geld via project- of objectsubsidies. Dus meer op de korte termijn gericht. Daarnaast zie je de transformatie-noodzaak, compacter centrumgedachte en toenemende behoefte aan woningen, wat leidt tot veel meer uitwisseling tussen vastgoed en gemeente op concrete locaties.

Heb je nog tips of adviezen voor winkelgebieden gedurende komende periode (gezien de corona-maatregelen)?

Ja, ik heb een aantal adviezen voor winkelgebieden:

  • Ga echt met elkaar om de tafel om de situatie te bespreken. Benoem concreet de behoeften en belangen. Wees transparant en kijk wat ondernemers, gemeente, vastgoed en overige partijen als woningcorporaties etc. willen en kunnen. Bekijk en bespreek goed wat de rol van iedere partij is.
  • Integralere benadering is belangrijk. Inclusiviteit en sociale meerwaarde zijn geen holle begrepen. Maak ze concreet. De consument wil het. Er zijn kansen voor de fysieke gebieden. Betrek meer dan in het verleden de niet-winkel/horeca-functies in het gesprek. Denk aan maatschappelijke functies als zorg, bibliotheken en cultuur. Bespreek hun situatie en plannen voor de komende jaren.
  • Ga aan de slag met maatwerk en deelprojecten. Blijf niet hangen in algemeenheden en visies. Stel concrete uitvoeringsagenda’s op. Ga 1-op-1 in gesprek met ondernemers of pandeigenaren als je iets wilt of als zij aangeven dat ze iets willen.

Marc Majolée van Majolée RetailVastgoedAdvies is een van de kennispartners van DNWS.

Delen:

Bekijk ook

Versterking winkelgebieden Soest

De vijf winkelgebieden in Soest en Soesterberg versterken. Dat is wat de gemeente Soest begin 2022 vroeg aan Expertteam Centrumgebieden Coöperatie U.A. Met behulp van subsidie van de provincie Utrecht zijn wij gedurende 1 jaar aan de slag gegaan met 2 hoofddoelstellingen: het versterken van de organisatie- en uitvoeringskracht van de winkelgebieden en het tegengaan van de groeiende leegstand in deze gebieden.

Zet als centrumprofessional de volgende stap en neem actief deel aan Intervisie bijeenkomsten

Geschreven door intervisiebegeleider Jacqueline Brouwer-Blok. Wil je als centrumprofessional een volgende stap zetten? Doe dan actief mee aan de intervisiebijeenkomsten van CMA. Onlangs hebben enthousiaste centrumprofessionals met succes het eerste CMA-intervisietraject afgerond. Dit traject bestond uit drie eendaagse bijeenkomsten waarbij deelnemers veel hebben geleerd en waardevolle feedback hebben gekregen.

Terugblik DNWS Deep Dive, woensdag 6 september 2023

Gisteren vond de eerste DNWS Deep Dive plaats als vervolg op de Meet & Greet die we begin dit jaar hebben georganiseerd. Het was een geslaagde bijeenkomst!