Versterking winkelgebieden Soest

De vijf winkelgebieden in Soest en Soesterberg versterken. Dat is wat de gemeente Soest begin 2022 vroeg aan Expertteam Centrumgebieden Coöperatie U.A. Met behulp van subsidie van de provincie Utrecht zijn wij gedurende 1 jaar aan de slag gegaan met 2 hoofddoelstellingen: het versterken van de organisatie- en uitvoeringskracht van de winkelgebieden en het tegengaan van de groeiende leegstand in deze gebieden.

Aanpak ‘bottum up pragmastisch’

We hebben een top-down benadering (college) gekoppeld aan een bottum-up aanpak (met ambtenaren vanuit de gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren). Dit betekende een uitgebreide schouw, waarbij we gestart zijn met het in kaart brengen van het winkelgebied op basis van drie onderdelen, namelijk:
– Schoon, heel en veilig
– Attractief en profilering
– Vastgoed en leegstand

Deze onderdelen hebben we aangepakt met laaghangend fruit acties of wel quick wins:

  • het aankopen en regelen van kerstverlichting
  • banieren
  • bordjes ‘wij zijn open’ in 1 huisstijl
  • aanpassing van de website voor alle winkelgebieden
  • vermelding van de winkelgebieden op een digibord

Inzet expertise en ervaring voltallig team

Door samen te werken en de onderdelen te verdelen zijn we gekomen tot een gebiedsvisie en uitvoeringsagenda. In aansluiting op de wens van de gemeente hebben we 1 gebieds- annex procesmanager aangesteld en hebben de overige collega’s elk een werkveld voor hun rekening genomen. Als afronding hebben we gezamenlijk de output van de eerste 3 onderdelen vertaald in een gebiedsvisie en uitvoeringsagenda, zowel overall voor de hele gemeente als per winkelgebied afzonderlijk.

Met concrete actiepunten per winkelgebied konden de centra en gemeente gezamenlijk aan de slag. Bij deze actiepunten hebben we twee organisatorische zaken voorgesteld die meer tijd nodig hebben om tot een goede uitvoer te komen:

  • Het aanstellen van een centrummanager
  • Het organiseren van een BIZ voor de grootste centra

Tips voor een succesvolle aanpak van centrumgebieden

Op basis van onze ervaring en terugkoppeling van de ondernemers:

  • Zet een gebieds- of programmamanager in (jaar lang, 1 dag per week). Zo is er een aanspreekpunt en diegene zorgt er tijdens het traject voor dat zoveel mogelijk partijen uit de winkelgebieden betrokken worden.
  • Ga samen met de stakeholders dit traject aan. Hierdoor kwamen we uiteindelijk tot afstemming over het versterken van de organisatie en uitvoeringskracht van de winkelgebieden en maakten we plannen voor het tegengaan van de leegstand en gezamenlijke en individuele profilering.
  • Ga een nauwe samenwerking aan met de partners in de binnenstad, waardoor je kunt bouwen aan commitment.

Juist door actief in gesprek te gaan met de stakeholders en deze ook te betrekken, is ingezet op eigenaarschap van deze partijen. Stephan Hilhorst (Winkeliersvereniging Centrum Soest) verwoordde het namens de ondernemersverenigingen zo:

“Voor de aanpak en het toekomstbestendig maken van centra is kennis en ervaring in allerlei disciplines nodig. Een externe partij kijkt vanuit een ander perspectief naar de situatie. Als die partij van begin af aan ondernemers bij alle plannen en besluiten betrekt, ontstaat er een samenwerking die er daarvoor niet was. Zo wordt bijgedragen aan een betere samenwerking tussen de winkelgebieden onderling en tussen de winkelgebieden en de gemeente. Wij hebben ervaren dat het Expertteam de benodigde kennis en ervaring bezit, zowel project- als procesmatig. Daarnaast houdt het team van doorpakken. Veel problemen werden al gedurende het traject opgepakt, waardoor nog voor de afronding de eerste stappen gezet waren. Hierdoor loop je al voor op de uitvoering”.

Dit artikel is geschreven door Expertteam Centrumgebieden. Expertteam Centrumgebieden is kennispartner van DNWS. 1 April jl. is Marleen Strien – Trommelen toegetreden als nieuwe collega bij Expertteam Centrumgebieden. Ze versterkt het team vooral op het vlak van marketing en heeft ruim 10 jaar ervaring in de retail en online retailwereld.

Delen:

Bekijk ook

Zet als centrumprofessional de volgende stap en neem actief deel aan Intervisie bijeenkomsten

Geschreven door intervisiebegeleider Jacqueline Brouwer-Blok. Wil je als centrumprofessional een volgende stap zetten? Doe dan actief mee aan de intervisiebijeenkomsten van CMA. Onlangs hebben enthousiaste centrumprofessionals met succes het eerste CMA-intervisietraject afgerond. Dit traject bestond uit drie eendaagse bijeenkomsten waarbij deelnemers veel hebben geleerd en waardevolle feedback hebben gekregen.

Terugblik DNWS Deep Dive, woensdag 6 september 2023

Gisteren vond de eerste DNWS Deep Dive plaats als vervolg op de Meet & Greet die we begin dit jaar hebben georganiseerd. Het was een geslaagde bijeenkomst!

3 tips bij het creëren van een bruisend én uniek centrumgebied  

Het creëren van dynamische, groene en aantrekkelijke centrumgebieden is meer dan een hot topic momenteel. Retail heeft altijd een dominante plek ingenomen in het hart van de stad, maar door veranderende consumentenbehoeften- en wensen is het online winkelen opgekomen. Corona heeft dit versneld. Wil je jouw centrumgebied transformeren naar een levendig, sfeervol en groen centrumgebied waar mensen elkaar ontmoeten en graag zijn? Deze drie ultieme tips helpen je daarbij!